Κεφάλαιο Γ – Διοίκηση (Άρθρο 11-18)

Άρθρο 11ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΘΗΤΕΙΑ 1. Η Ένωση διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ…