Άρθρο 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Ένωση διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ τον Α΄ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, τον Β΄ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τον Γ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΟ και τον Δ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΟ. Τα αξιώματα αυτά απαγορεύεται ρητά να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει την επόμενη μέρα της εκλογής του και τελειώνει τα μεσάνυχτα της μέρας που θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή να είναι σύζυγοι.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες το αργότερο από την ημέρα των εκλογών  ο  Σύμβουλος που πλειοψήφησε, συγκαλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση στην οποία κατανέμονται τα αξιώματα του ΠΡΟΕΔΡΟΥ, του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΤΑΜΙΑ και του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Οι υπόλοιποι Σύμβουλοι αποτελούν τους Α΄, Β΄  Γ΄ και Δ΄ Συμβούλους. Αμέσως μετά συντάσσεται πράξη συγκρότησης του Δ. Σ. η οποία αποστέλλεται ή κοινοποιείται κατά την κρίση του Δ. Σ.

5. Σε περίπτωση που αδρανήσει ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε, μπορεί να συγκαλέσει το Δ.Σ. οποιοσδήποτε από τους υπολοίπους εκλεγέντες Συμβούλους.

6. Η ψηφοφορία είναι φανερή, με απλή ανάταση της χειρός, και γίνεται χωριστά για κάθε αξίωμα.

7. Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα απαιτείται να υπάρχει η συνηθισμένη απαρτία και ο υποψήφιος να συγκεντρώσει τη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.

8.  Το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να κάνει μερική ή ολική ανακατανομή των αξιωμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους πέντε (5) και έξη (6) του άρθρου αυτού.

9.  Απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε απόφασης πριν την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

10. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος του προέδρου το Δ.Σ. μπορούν να συγκαλέσουν κατά σειρά. ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας ή ο Ταμίας και αν αυτοί αρνούνται ή αδρανούν περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες μέρες, οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους.

Σε περίπτωση παραίτησης ή απο μάκρυνσης για οποιοδήποτε λόγο, οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. την θέση του καταλαμβάνει αμέσως ο πρώτος αναπληρωματικός Σύμβουλος εάν παραιτηθεί ή απομακρυνθεί και δεύτερο μέλος, ο επόμενος, κ.ο.κ. Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται οι αναπληρωματικοί να πλειοψηφίσουν απο τους Τακτικούς Συμβούλους. Σε αυτή την περίπτωση όπως και στην περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, προκηρύσονται, μέσα σε δέκα το πολύ μέρες συμπληρωματικές ή νέες εκλογές, κατα την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Μεταξύ όμως των παρόντων πρέπει απαραίτητα να παραβρίσκεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.

2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.

4.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) μέλη του ή πέντε (5) μέλη της Ένωσης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Τα προς συζήτηση θέματα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διαμορφώνονται από τον Πρόεδρο και συμπληρώνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται στο αντίστοιχο βιβλίο με τρόπο συνοπτικό σαφή και πλήρη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

6.1 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν και διαφώνησαν, εφ’ όσον η διαφωνία τους έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις και δεν έχει ειδοποιήσει έγκαιρα για την απουσία του, θεωρείται ότι παραμελεί τα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του.

8. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραμελεί τα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του, που κωλυσιεργεί, που παρεμποδίζει το έργο της Διοίκησης, την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γενικής Συνέλευσης παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με απόφαση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Εάν το μέλος αυτό του Δ.Σ. τιμωρηθεί οριστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων οχτώ (8) και εννέα (9) του παρόντος καταστατικού αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Αν υπάρχει λόγος και αποφασισθεί από το Δ.Σ. η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

9.1  Τα μέλη της  Ένωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορούν να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο αν τους δώσει το λόγο ο Πρόεδρος. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις ψηφοφορίες.    

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επίλυση κάθε ζητήματος που δεν υπάγεται από τον Νόμο ή από το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού Οργάνου.

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει αυτοδικαίως τα μέλη που:

       α. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα μετατράπηκε οριστικά σε εργοδοτική.

        β. Σταμάτησαν δύο (2) χρόνια να εργάζονται ως Τεχνικοί Τηλεοπτικού Σταθμού, ή Εταιρείας Παραγωγής Οπτικοακουστικ Έργων, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

        γ.  Συνταξιοδοτήθηκαν οριστικά.

        δ. Το ζήτησαν τα ίδια μ έγγραφη η προφορική αίτηση τους.

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων της Ένωσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

12. Σε περίπτωση παραίτησης του ολοκλήρου του Δ.Σ. τα μέλη του οφείλουν να συγκαλέσουν, μέσα σε δέκα το πολύ μέρες, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα προκηρύξει και θα διενεργήσει νέες εκλογές.

12.1  Τα μέλη που παραιτήθηκαν οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την διεκπεραίωση μόνο επειγουσών υποθέσεων της Ένωσης, μέχρι την ανακήρυξη των νέων Συμβούλων.

13.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συντάξει  Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. και Κανονισμό Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γραμματέα εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, των Αρχών και κάθε τρίτου, Υπογράφει μόνος του ή με τον Γραμματέα κάθε είδους εξερχόμενο έγγραφο, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και μαζί με τον Γραμματέα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί τα μέλη της Ένωσης στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.  Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλεύση (τακτική και έκτακτη) και εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δ.Σ.. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης (έκτακτης και τακτικής), των συνεδριάσεων του Δ.Σ και κάθε είδους έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση της Ένωσης. Εντέλλεται την πληρωμή δαπανών που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. Ο Πρόεδρος ακόμη, διορίζει τα μέλη των ειδικών επιτροπών και παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις τους, ελέγχει τα βιβλία του Γραμματέα και του Ταμία, επιμελείται την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ. του καταστατικού και του νόμου και γενικά εποπτεύει για την καλή λειτουργία της  Ένωσης.

 

Άρθρο 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., βοηθάει τον Πρόεδρο όταν του το ζητήσει και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση της δικαιοδοσίας του.

 

Άρθρο 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1.  Ο Γραμματέας εκπροσωπεί την Ένωση μαζί με τον Πρόεδρο ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, των Αρχών και κάθε τρίτου. Φυλάσσει τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Σωματείου. Κρατάει το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας, τον κατάλογο των δωρητών και ευεργετών της Ένωσης, καθώς και τα πρακτικά των Συνελεύσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το βιβλίο περιουσίας, φροντίζοντας για την επικύρωσή τους και την υπογραφή τους. Εκτελεί την αλληλογραφία της  Ένωσης και ανακοινώνει κατά τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης και του Δ.Σ. όλα τα έγγραφα που έχει λάβει. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνελεύσεων, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. το βιβλίο περιουσίας της Ένωσης και κάθε είδους έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση της Ένωσης.

1.1 Ο Γραμματέας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του από τον Α΄ Σύμβουλο.

2.  Το  Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να προσλάβει και να καθορίσει τις αποδοχές του, έμμισθο Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος εργάζεται κάτω από την επίβλεψη του Προέδρου και του Γραμματέα. ο Ειδικός Γραμματέας ασχολείται με την διεκπεραίωση της κλασικά γραφικής εργασίας.

 

Άρθρο 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και κρατάει το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο μητρώου μελών και συνδρομών, τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και βιβλία τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Εκτελεί κανονικά και με αποδείξεις κάθε πληρωμή δυνάμει εντάλματος, ευθυνόμενος προσωπικά για κάθε χωρίς δικαιολογητικά δαπάνη. Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, τις συνδρομές και γενικά κάθε έσοδο, εκδίδοντας γι’ αυτό τις αναγκαίες αποδείξεις οι οποίες φέρουν την υπογραφή του και την τετράγωνη σφραγίδα της Ένωσης.

2. Ο Ταμίας στο τέλος κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση στην οποία φαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης. Επίσης δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλει τον ισολογισμό της διαχείρισης για το έτος που τελειώνει, και κατάσταση για την περιουσία του Σωματείου. Γνωστοποιεί κάθε φορά στο Δ.Σ. τα ονόματα αυτών που αμελούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και εισηγείται την παραπομπή στο Π.Σ.  των μελών που χρωστούν πάνω από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές, έχουν προειδοποιηθεί γραπτώς και δεν ενδιαφέρθηκαν για την εξόφλησή τους.

3. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του Σωματείου ή στα ονόματα του Προέδρου του Γραμματέα και του Ταμία (κοινός λογαριασμός) τα χρήματα που υπερβαίνουν το ποσό που πρέπει να διατηρεί για τα συνήθη έξοδα. Η ανάληψη οπουδήποτε ποσού γίνεται μόνο από αυτόν και μετά από απόφαση του Δ.Σ. και εντάλματος που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο Ταμείο και για τις πληρωμές που γίνονται χωρίς ένταλμα και υπόκειται σε έλεγχο οποτεδήποτε από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

5. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ο Β΄ Σύμβουλος.

 

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Γραμματέας Πολιτιστικού έχει την επιμέλεια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Σωματείου, της διοργάνωσης εκδηλώσεων που έχουν σκοπό την επιμόρφωση ή την διασκέδαση των μελών του, (σεμινάρια, χοροί, διαλέξεις κλπ) την ίδρυση συντήρηση και εμπλουτισμό βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης, αρχείου και γενικά ασχολείται με όσα θέματα σχετίζονται με την πολιτιστική δραστηριότητα του Σωματείου.

 

Άρθρο 18ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ., έχει την ίδια θητεία μ’ αυτό και προεδρεύεται από τον πλειοψηφίσαντα στις εκλογές.

2.  Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Για το λόγο αυτό διατηρεί ειδικό βιβλίο οικονομικών ελέγχων.

3.  Συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον χρόνο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει έκθεση για τα οικονομικά της Ένωσης και εγκρίνει ή όχι την οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ. την χρονιά που πέρασε. Η Ε.Ε. συνεδριάζει, ακόμα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο.

3.1 Η Έκθεση της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση υποβάλλεται λίγο πριν από τον απολογισμό του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση της Ε.Ε., οποτεδήποτε το ζητήσει, όλα τα βιβλία και τα σχετικά δικαιολογητικά της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Η Ε.Ε. εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες, μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15), το πολύ, μέρες.

5. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Πρόεδρός της και ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων.

6.  Η Ελεγκτική Επιτροπή αριθμεί και θεωρεί όλες τις αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών πριν την χρήση τους.

7.  Τα παραστατικά της οικονομικής διαχείρισης διατηρούνται δύο (2) χρόνια μετά τον έλεγχο στο αρχείο του Σωματείου, οπότε μετά, με απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να καταστραφούν.

8.  Οι υπηρεσίες των μελών της Ε.Ε. παρέχονται αμισθί. Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο του Σωματείου.