Αρμοδιότητες Συμβουλίων Εργαζομένων

Η λειτουργία των Συμβουλίων δεν αναιρεί τη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έχουν μεταξύ τους σχέση συνεργασίας. Το Συμβούλιο ενημερώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τελευταίες το υποβοηθούν στο έργο του.

Το Συμβούλιο συναποφασίζει με τον εργοδότη για τα παρακάτω θέματα.

για την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης

για την κατάρτιση κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας.

για την κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων για τις νέες μεθόδους οργάνωσης και τις νέες τεχνολογίες.

για τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

για τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συμπεριφοράς του προσωπικού στο πλαίσιο της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων.

για τον προγραμματισμό των κανονισμών αδειών.

για την επανένταξη αναπήρων από εργατικό ατύχημα.

για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για τα παραπάνω θέματα καταρτίζεται γραπτή συμφωνία με κανονιστική ισχύ, που ισχύει από την κατάθεσή της στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το Συμβούλιο, εφόσον στην επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση και τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι συμφωνίες μεταξύ Συμβουλίων και εργοδοτών δεν δεσμεύουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιδιώξουν με σ.σ.ε. ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Τα Συμβούλια, ακόμη, μελετούν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας, προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και υποδεικνύουν τα μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας από τα μέλη τους.