Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων

Απαγορεύεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι :

Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών τους

Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους και τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εκδηλώσεων και εορτών

Η επιχορήγηση από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.

Απαγορεύεται ρητά κάθε οικονομική ενίσχυση από εργοδότες, εργοδοτικές οργανώσεις, από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.