Προστασία συνδικαλιστικής δράσης

Είναι άκυρη η καταγγελία των σχέσεων εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση.

Ποιοι προστατεύονται;

Είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη :

των μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης

των μελών της προσωρινής διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο

των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης

των μελών των συμβουλίων εργαζομένων

Η προστασία ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά τη λήξη της.