Συμβούλια των εργαζομένων

Τα Συμβούλια των εργαζομένων είναι ένας θεσμός συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν. Η συγκρότηση και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από το ν.1767/88. Οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να συγκροτούν συμβούλια εργαζομένων. Στις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση αρκεί να απασχολούνται 20 άτομα. Ο ν.1767/88 εφαρμόζεται σε κάθε μορφής επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις για το ναυτεργατικό προσωπικό τους. Τα συμβούλια των εργαζομένων είναι τριμελή σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 300 εργαζομένους, πενταμελή σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 301-1000 εργαζομένους και επταμελή σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 1001 ατόμων. Σε περιπτώσεις ομίλου επιχειρήσεων μπορούν τα συμβούλια των επιμέρους επιχειρήσεων να ορίσουν κοινούς εκπροσώπους για το συντονισμό των κοινών ζητημάτων.