Άρθρο 22ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για την διεξαγωγή των εκλογών με ανάταση της χειρός και με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Στην ίδια Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να αποφασισθεί η δημιουργία εκλογικών τμημάτων και σε άλλες Πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται και αντίστοιχες Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, η Εφορευτική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης ονομάζεται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής των εκλογών στα εκλογικά τμήματα που θα αποφασισθούν.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών τις οποίες είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες από την εκλογή της καθορίζοντας την μέρα, την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης της ψηφοφορίας.

2.1  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη (Τακτικά και Δόκιμα) υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον, του προηγούμενου από τις εκλογές έτος.

2.2 Η Εφορευτική Επιτροπή ακόμη συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους των μελών, διαπιστώνει ποια μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, βεβαιώνει με την υπογραφή της για κάθε μέλος που ψήφισε και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά στο ειδικό βιβλίο που έχει η Ένωση.

2.3 Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών με την καταβολή των οφειλών στην Εφορευτική Επιτροπή στην οποία ο Ταμίας της απερχόμενης Διοίκησης έχει παραδώσει το σχετικό μπλοκ αποδείξεων.

3.  Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο του Σωματείου.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της.

5.  Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών και μπορεί να καλεί, για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της.

 

‘Αρθρο 23ο

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ– ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Οι εκλογές της Ένωσης διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια από την Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τακτικά μέλη της  Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο τρία (3) του άρθρου δέκα εννιά (19). Τα μέλη που θέλουν να είναι υποψήφια πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς στο Δ.Σ. αναφέροντας και το όργανο που επιθυμούν να είναι υποψήφια, το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης  για τις εκλογές.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων αλφαβητικά. Πρώτα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων Αντιπροσώπων χωριστά για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που δήλωσαν ότι θέλουν να είναι υποψήφιοι (Ομοσπονδία, Ε.Κ. κλπ).

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει, αμέσως μετά την εκλογή της, στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους το βιβλίο που διατηρεί η Ένωση για τις Εκλογές και κάθε τι που θα θεωρηθεί απαραίτητο για την διεξαγωγή τους.

4.  Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα του εκλογικού καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τον επικυρώνει. Ο εκλογικός κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κάθε μέλους, τον αριθμό μητρώου του και, αφού ψηφίσει, την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής δίπλα στα ανωτέρω στοιχεία του.

5.  Τα μέλη της Ένωσης που θα διαπιστωθεί ότι έχουν δικαίωμα ψήφου (Τακτικά και Δόκιμα) ψηφίζουν τοποθετώντας σταυρό προτίμησης δίπλα και πριν από το όνομα του υποψηφίου που έχουν επιλέξει με στυλό διαρκείας ή μελάνης χρώματος μπλε ή μαύρου

5.1  Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι:

      α)   Μέχρι πέντε (5) σταυροί για τους υποψήφιους στο Διοικητικό Συμβουλίου.

      β)   Μέχρι δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

      γ)   Ένας (1) σταυρός για τους υποψήφιους Αντιπροσώπους.

      δ)   Μέχρι τρεις (3) σταυροί για τους Υποψηφίους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

6.  Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους από τους σταυρούς που καθορίζονται στην περίπτωση 5.1 του άρθρου αυτού, διαφέρουν χρωματικά, έχουν διάφορα σημάδια και ότι άλλο θεωρήσει η Εφορευτική ότι παραβιάζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας.

7.   Η Εφορευτική Επιτροπή προσέρχεται στον χώρο που έχει καθορισθεί για την διεξαγωγή των εκλογών, ελέγχει την κάλπη προσέχοντας να είναι άδεια, ελέγχει αν υπάρχουν οι ανάλογοι με τους ψηφοφόρους φάκελοι και ψηφοδέλτια, και αφού διαπιστώσει ότι έχει όλα τα σχετικά έγραφα κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας ακριβώς την ώρα που έχει προκαθορίσει.

7.1  Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφει και σφραγίζει τον κάθε φάκελο χωριστά και μαζί με το ψηφοδέλτιο τον δίνει στο μέλος που προσέρχεται να ψηφίσει αφού του ζητήσει την αστυνομική ή την συνδικαλιστική του ταυτότητα. Το μέλος αποσύρεται σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας και αφού επιλέξει τους υποψηφίους που επιθυμεί με τους ανάλογους σταυρούς προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο τον κλείνει και ψηφίζει. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υπογράφει δίπλα στο όνομα του μέλους στον εκλογικό κατάλογο και στο βιβλίο των πρακτικών ότι το μέλος ψήφισε, και του παραδίδει την ταυτότητα.

8. Η ψηφοφορία τελειώνει ακριβώς την προκαθορισμένη ώρα λήξης εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει αναγκαίο και δώσει παράταση.

9. Μετά τη λήξη και της τυχόν παράτασης που έχει δοθεί η Ε.Ε. μετράει τους φακέλους που υπάρχουν στην κάλπη. Εάν βρεθούν περισσότεροι φάκελοι από τον αριθμό των μελών που ψήφισαν ο Δικαστικός αντιπρόσωπος παίρνει μέσα από την κάλπη στην τύχη τόσους φακέλους όσους και ο επιπλέον αριθμός και τους καταστρέφει. Αμέσως μετά και από αυτήν την διαδικασία αρχίζει η καταμέτρηση.

10.  Μετά και την καταμέτρηση, οι υποψήφιοι που πλειοψήφησαν σε σταυρούς προτίμησης και μέχρι τον αριθμό που απαιτεί το κάθε Όργανο, εκλέγονται άμεσα  Οι υπόλοιποι κατατάσσονται ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν και είναι αναπληρωματικοί.

11.  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται αμέσως κλήρωση.

12.  Τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα της Ένωσης πρακτικά δίνονται στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο για να τα παραδώσει στον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου.

13. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης για έναν (1) χρόνο, οπότε και καταστρέφονται μετά την παρέλευσή του.