Άρθρο 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Η Γενική Συνέλευση των μελών ασκεί την ανώτατη Διοίκηση και εποπτεία της Ένωσης.

2.  Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη.

3.   Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους και αποτελείται από όλα τα Τακτικά και Δόκιμα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους τουλάχιστον.

4.    Η Γενική Συνέλευση (Τακτική και Έκτακτη):

4.1  Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίησή του.

4.2  Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4.3  Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις.

4.4  Ελέγχει όλα τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου και μπορεί να τα παύει.

4.5 Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας.

4.6  Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυση.

4.7 Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα πού αφορά την ΄Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου.

5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί όσες φορές αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Ένωσης.

 

Άρθρο 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωση η οποία αναρτάται στους τόπους εργασίας των μελών ή με επιστολή προς τα μέλη ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την διεξαγωγή της. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, η μέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της.

2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. ή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με αίτηση στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης με την διαδικασία της παραγράφου ένα (1) του άρθρου αυτού.

3.  Τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου δύο (2) του άρθρου αυτού, οπότε τα θέματα είναι αυτά που αναγράφονται στην σχετική αίτηση και όποιο άλλο θέμα αποφασίσει το Δ.Σ.

4. Εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση, κανένα άλλο θέμα δεν επιτρέπεται συζητηθεί και κάθε απόφαση έπ’ αυτών είναι άκυρη.

4.1 Επιτρέπεται να γίνει συζήτηση και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μόνο εφ’ όσον προταθούν κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και ψηφιστούν από την πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων στην Γενική Συνέλευση μελών. Σε αυτή την περίπτωση τα θέματα που θα ψηφιστούν προστίθενται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν.

5. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική και Έκτακτη) έχει απαρτία όταν σ’ αυτή παραβρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών (Τακτικών και Δοκίμων).

5.1  Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή ή παρουσία όσων παραβρίσκονται αρκεί να μην είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21) οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (Τακτικά και Δόκιμα).

5.2 Αν και στην περίπτωση 5.1 δεν επιτευχθεί απαρτία τότε, η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να ξανασυγκληθεί με τα ίδια θέματα και με την ίδια διαδικασία μετά από δύο (2), τουλάχιστον, μήνες οπότε και θεωρείται σαν πρώτη, ενώ η Έκτακτη Γ.Σ. ματαιώνεται.

6. Στην Γενική Συνέλευση παύει να υπάρχει απαρτία εάν στην εξέλιξη των διαδικασιών οι παρόντες γίνουν λιγότεροι από δέκα πέντε (15) μέλη. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 5.1 και 5.2 του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 21ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τoν Πρόεδρο της Ένωσης και από δύο μέλη (Γραμματέας και Ψηφολέκτης) που εκλέγονται μόλις το Δ.Σ. διαπιστώσει απαρτία. Σε περίπτωση που συζητείται μομφή κατά του Δ.Σ. τότε εκλέγεται από την Γ.Σ. και Πρόεδρος που διευθύνει την συζήτηση.

2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα έπραξε την χρονιά που πέρασε καθώς και η απαλλαγή του ή όχι από τις ευθύνες της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης, σύμφωνα με την έκθεση που υποβάλλει η Ελεγκτική Επιτροπή.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, οι ψηφοφορίες είναι φανερές και διεξάγονται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση της χειρός.

3.1  Όταν η Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με την περίπτωση 5.1 του άρθρου δέκα οκτώ (18) τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.  

3.2 Με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων λαμβάνονται επίσης αποφάσεις και στις εξής περιπτώσεις.

             α)    Τροποποίηση καταστατικού                      

             β)    Θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση

             γ)    Προσωπικά ζητήματα

             δ)    Κήρυξη απεργίας

             ε)    Συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία

           στ)  Διάλυση της Ένωσης και διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυση

             ζ)    Όποια άλλη περίπτωση κρίνει το Δ.Σ.

4.  Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο όταν πρόκειται για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του, της Ελεγκτικής Επιτροπής  των Αντιπροσώπων της Ένωσης στις ανωτέρου βαθμού Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και όποια άλλη περίπτωση κρίνει η Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ένωσης. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αποφασίσει και την εγγραφή των εργασιών της Συνέλευσης σε μαγνητόφωνο, σε βίντεο ή σε υπολογιστή. Οι ταινίες και τα αποθηκευτικά μέσα φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης.

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

7. Το μέλος που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις παραπέμπεται στο Π.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής.

8. Αίτηση για ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής και Έκτακτης) μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτοδικείο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την διεξαγωγή της.