Υποχρεώσεις του εργοδότη

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πληροφόρησης των Συμβουλίων για θέματα όπως αλλαγή νομικού καθεστώτος της επιχείρησης, ολική ή μερική μεταφορά, επέκταση ή περιορισμό των εγκαταστάσεών της, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αλλαγή στη διάρθρωση του προσωπικού, τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων, τον προγραμματισμό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης, τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονομικό τομέα, τον Ισολογισμό, Απολογισμό και το Λογαριασμό Εκμετάλλευσης της Επιχείρησης. Όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ο εργοδότης έχει υποχρέωση διαβούλευσης με τα Συμβούλια εργαζομένων στις περιπτώσεις των ομαδικών απολύσεων και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπεται διαβούλευση από γενικούς ή ειδικούς νόμους.