Κατηγορία: Συνδικαλιστικά

Συνδικαλιστικά – Διακρίσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Διακρίσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων Η διάκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια. Με βάση το είδος της εργασίας των μελών και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας…

Συνδικαλιστικά – Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων Μέλος πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να είναι κάθε εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην επιχείρηση-εκμετάλλευση ή στον κλάδο απασχόλησης. Ανήλικοι που έχουν τη νόμιμη ηλικία…

Συνδικαλιστικά – Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων

Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων Απαγορεύεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι : Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών τους Τα εισοδήματα…

Συνδικαλιστικά – Δικαιώματα εργαζομένων στους τόπους εργασίας.

Δικαιώματα εργαζομένων στους τόπους εργασίας. Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας. Δικαιούνται επίσης να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους στο χώρο της εργασίας, εκτός χρόνου…

Συνδικαλιστικά – Προστασία συνδικαλιστικής δράσης

Προστασία συνδικαλιστικής δράσης Είναι άκυρη η καταγγελία των σχέσεων εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Ποιοι προστατεύονται; Είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη : των μελών της…

Συνδικαλιστικά – Συμβούλια των εργαζομένων

Συμβούλια των εργαζομένων Τα Συμβούλια των εργαζομένων είναι ένας θεσμός συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν. Η συγκρότηση και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από το ν.1767/88. Οι εργαζόμενοι…

Συνδικαλιστικά – Αρμοδιότητες Συμβουλίων Εργαζομένων

Αρμοδιότητες Συμβουλίων Εργαζομένων Η λειτουργία των Συμβουλίων δεν αναιρεί τη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έχουν μεταξύ τους σχέση συνεργασίας. Το Συμβούλιο ενημερώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τελευταίες…

Συνδικαλιστικά – Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Υποχρεώσεις του εργοδότη Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πληροφόρησης των Συμβουλίων για θέματα όπως αλλαγή νομικού καθεστώτος της επιχείρησης, ολική ή μερική μεταφορά, επέκταση ή περιορισμό των εγκαταστάσεών της, εισαγωγή νέας…