Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1.    Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά μέλη, σε Δόκιμα μέλη και σε Επίτιμα μέλη.

2.  Τακτικά Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι ασκούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως κύριο και βιοποριστικό το επάγγελμα του Τεχνικού Τηλεόρασης με οποιαδήποτε ειδικότητα και εργάζονται σε Ιδιωτικό ή Δημοτικό Τηλεοπτικό Σταθμό ή σε Εταιρεία Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, στην Βόρεια Ελλάδα.

2.1  Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής του υποψηφίου μέλους στο Μητρώο της Ένωσης, είναι η κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητά του.

2.2  Οι ειδικότητες του Τεχνικού Τηλεόρασης καθώς και ο τρόπος απόκτησης της ανάλογης με κάθε ειδικότητα Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση πού εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) του άρθρου ένα (1) του ν. 358/1976 (ΦΕΚ 155 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε από την παράγραφο είκοσι δύο (22) του άρθρου ογδόντα (80) του ν. 3057/02, ΦΕΚ 239 Α΄.

3.  Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και δεν έχουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητά τους, έχουν όμως την δυνατότητα να την αποκτήσουν.

3.1 Κατ εξαίρεση της προϋπόθεσης που θέτουν οι παράγραφοι 2.1 και 3 και υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο της Ένωσης και όσοι μέχρι την υπογραφή της πρώτης ΣΣΕ που ίσχυσε γι αυτούς, είχαν προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια  για τα Τακτικά μέλη και έναν (1) τουλάχιστον χρόνο για τα Δόκιμα μέλη.  

4.  Τα Δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και τα Τακτικά μέλη έκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Το δικαίωμα αυτό το αποκτούν μόλις κατακτήσουν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν καταστατικό και γίνουν Τακτικά μέλη.

5. Η τελική απόφαση εγγραφής κάθε υποψήφιου μέλους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. αυτοί που προσέφεραν εξαιρετική ηθική ή υλική ενίσχυση και γενικότερα κάθε σπουδαία υπηρεσία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ένωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

7.  Τηλεοπτικός Σταθμός θεωρείται αυτός που εκπέμπει ημερήσιο καθημερινό πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο, ελεύθερα, καλωδιακά, δορυφορικά, μέσω internet ή με όποιον τρόπο ανακαλυφθεί στο μέλλον.

8. Αναγνωρισμένη από την Ένωση ειδικότητα είναι αποκλειστικά και μόνον αυτή που αναγράφεται στην επαγγελματική ταυτότητα που χορηγείται στο μέλος κατά την εγγραφή του. Κάθε άλλη αναγραφή (σε τίτλους, έντυπα, κλπ) πέραν της ως άνω ειδικότητας μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή του στην Ένωση το υποψήφιο μέλος υποβάλει γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα τυπικά του προσόντα, η τυχόν προϋπηρεσία του, το αν κατέχει ή έχει τις προϋποθέσεις να αποκτήσει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητά του και δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους του παρόντος καταστατικού.

1.1  Με την εγγραφή του το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί από το Δ.Σ.

2.     Η απόφαση του Δ.Σ. για την εγγραφή του υποψηφίου ή όχι στο Μητρώο της Ένωσης του κοινοποιείται εγγράφως.

2.1  Εάν το Δ. Σ.  απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου μέλους, αυτό έχει το δικαίωμα προσφυγής στην Γενική Συνέλευση, ζητώντας το εγγράφως από το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) μέρες από την γνωστοποίηση της απόρριψης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα προς συζήτηση στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ.

3.    Εάν η αίτηση του υποψήφιου μέλους γίνει δεκτή από το Δ.Σ και δεν προσβληθεί εγγράφως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες, τότε ο υποψήφιος θεωρείται μέλος (Τακτικό ή Δόκιμο) της Ένωσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

3.1  Εάν υπάρξει περίπτωση προσβολής, για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διαφορά επιλύεται στην πρώτη τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση

4. Μέλος που διαγράφηκε από την Ένωση ή αποχώρησε οικειοθελώς, έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση μόνον αν έχει περάσει ένας, τουλάχιστον, χρόνος από τη  διαγραφή του ή την αποχώρησή του και αφού εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που τυχόν άφησε σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής ή αποχώρησής του. Η διαδικασία επανεγγραφής είναι αυτή που τηρείται για την εγγραφή νέων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. το οποίο έχει δικαίωμα να μη δεχτεί την αίτηση επανεγγραφής.

 

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το μέλος (Τακτικό και Δόκιμο), εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, έχει τα εξής δικαιώματα:

1.1  Να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και να εκφράζει ανεμπόδιστα την γνώμη του και να ψηφίζει ελεύθερα σε κάθε θέμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία.

1.2 Να εκλέγει την Διοίκηση, τους αντιπροσώπους του στις Δευτεροβάθμιες ή Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και γενικότερα όλα τα όργανα της και τις επιτροπές της Ένωσης.

1.3  Να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. με έγγραφες αναφορές του προς αυτό ή προς τη Γενική Συνέλευση.

1.4  Να έχει πρόσβαση σε όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. κα να παίρνει φωτοαντίγραφα όταν τα ζητήσει εγγράφως.

1.5  Να απολαμβάνει κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από το Σωματείο.

2. Μόνο το τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγεται σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή σε οποιοδήποτε άλλο Όργανο ή Επιτροπή της Ένωσης, αλλά και σαν εκπρόσωπος στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο κλπ) μόνο όμως (στην τελευταία περίπτωση) αν δεν έχει δηλώσει σε άλλη Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση ότι θα ασκεί το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3.  Το μέλος (Δόκιμο και Τακτικό) έχει τις εξής υποχρεώσεις:

3.1  Να εκπληρώνει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση.

3.2 Να πειθαρχεί στις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή τους.

3.3  Να προσέρχεται κατά τρόπο ανελλιπή στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.

3.4  Να ασκεί το επάγγελμά του με ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων που ισχύουν κάθε φορά.

3.5 Να συμβάλλει για την εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, όχι μόνο αποφεύγοντας κάθε ενέργεια και πράξη που έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτόν, αλλά και με θετικό τρόπο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

3.6 Να προσκομίζει κάθε φορά που το ζητά το Δ.Σ. του Σωματείου, φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος των μηνιαίων αποδοχών του.

3.7   Να επιδεικνύει συναδελφική αλληλεγγύη.

3.8  Εάν έχει απαίτηση από τον εργοδότη του και το ζητήσει το Δ.Σ. να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

3.9  Να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

4.  Η τήρηση ή όχι της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού και από τα υποψήφια μέλη παίζει καθοριστικό στην αποδοχή ή όχι της αίτησής τους.

5.  Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα.

6.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο  8ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Στην Ένωση λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που  εκλέγονται στις εκλογές ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την ίδια θητεία με αυτό και δεν συμμετέχουν στην σύνθεση κανενός άλλου Οργάνου της Ένωσης.

2. Δικαίωμα να είναι υποψήφιοι και να εκλέγονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν μόνο Τεχνικοί  που είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια Τακτικά μέλη της Ένωσης, δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής (προσωρινής ή οριστικής).

3.  Οι πέντε (5) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι αποτελούν τα Τακτικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν, κατά την σειρά εκλογής τους, τα Αναπληρωματικά μέλη.

3.1  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί μόνο από αναπληρωματικά μέλη. Σ αυτή την περίπτωση γίνονται εκλογές.

3.2 Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν το αξίωμά τους αν απουσιάσουν από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις.

4.  Για την εξαίρεση των μελών του Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας.

5.  Τα μέλη του Π.Σ. κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους αφού ακούσουν αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια τα μέλη του Π.Σ. και ερευνήσουν κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ένωσης για διευκρινίσεις.

7.   Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία και με φανερή ψηφοφορία εκτός αν κρίνει διαφορετικά το ίδιο. Στα πρακτικά και στην απόφαση μπορεί να γραφεί και η άποψη της μειοψηφίας, αν αυτή το ζητήσει.

8.   Το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει τις αποφάσεις του μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση. Αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε έξη μήνες, τα μέλη του χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στην επόμενη εκλογή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, μπορεί να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη τρίμηνο.

9. Το  Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών ύστερα από καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή ενός τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.

10.  Το  Πειθαρχικό Συμβούλιο  δικάζει σε πρώτο βαθμό και τις καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κι αυτά ασκούσαν τα καθήκοντά τους. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές συζητούνται στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή οποία και, με την συνηθισμένη απαρτία και ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα.

11. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο. Έφεση   μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αφ ότου εξεδόθη η απόφαση. Με την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της αποφάσεως.

12. Οι εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική διαγραφή παραπέμπονται στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή οποία και, με την συνηθισμένη απαρτία και απλή πλειοψηφία αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα.

13. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει και αποφασίζει και για τις καταγγελίες που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου που έγιναν, ενώ αυτά ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

14. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναλαμβάνει το μέλος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως στις εκλογές, οι υπόλοιποι κατά σειρά εκλογής τους είναι ο Αντιπρόεδρος ο Γραμματέας το Α΄ μέλος και το Β΄ μέλος.

14.1  Όταν απουσιάζουν, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τον Γραμματέα το Α΄ μέλος.

 

Άρθρο 9ο

1. Οι ποινές που επιβάλλει στα μέλη το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι:

1.1    Απλή προφορική επίπληξη.

1.2    Γραπτή επίπληξη.

1.3   Γραπτή επίπληξη και ανάρτηση της επίπληξης στα Γραφεία της Ένωσης και στους χώρους εργασίας των μελών.

1.4  Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη (6) μήνες και ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας των μελών.

1.5  Προσωρινή διαγραφή μέχρι δώδεκα (12) μήνες και ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας των μελών.

1.6   Οριστική διαγραφή

2.    Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί επιβάλει στα μέλη της Ένωσης τις ανωτέρω ποινές στις εξής περιπτώσεις:

2.1   Αν απουσιάζουν αδικαιολόγητα  από τέσσερις (4) συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

2.2   Αν αποδειχθεί ότι εργάζονται εναντίον των Σκοπών της Ένωσης.

2.3  Αν δεν ανταποκρίνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, εφ’ όσον όμως έχει προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση από το Δ.Σ. με συγκεκριμένη προθεσμία καταβολής των οφειλών τους και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή.

2.4   Άν παρεμποδίζει, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Δ. Σ. και το έργο των Διοικητικών Οργάνων της Ένωσης

2.5.  Αν είναι μέλος Διοικητικού Οργάνου της Ένωσης και παραπεμφθεί επειδή παραμελεί τα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του ή κωλυσιεργεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Οργάνου που ανήκει.

2.6   Αν παραβιάζει τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

2.7   Αν επιδεικνύει αντιδεοντολογική, αντιεπαγγελματική ή αντισυναδελφική συμπεριφορά.

2.8   Αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

3.  Για να είναι έγκυρη η πειθαρχική δίωξη του μέλους πρέπει αυτό να έχει κληθεί να είναι παρόν στην συζήτηση της πειθαρχικής του δίωξης. Η κλήση γίνεται με ιδιαίτερη ατομική πρόσκληση που επιδίδεται στο πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σχετική συζήτηση.  Το πειθαρχικά  διωκόμενο μέλος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των σχετικών. με το πειθαρχικό αδίκημα πού κατηγορείται. εγγράφως. Η μη παράσταση του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους που κλήθηκε όπως προαναφέρεται κατά τη συζήτηση της υπόθεσής του, δεν εμποδίζει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να συνεδριάσει και να επιβάλλει πειθαρχική ποινή.

4. Οι τελεσίδικες αποφάσεις διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις σημειώνει στο μητρώο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που η απόφαση διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους.

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια αφ ότου έγιναν. Ο χρόνος παραγραφής αναστέλλεται αν, για λόγους ανώτερης βίας, δεν ήταν δυνατή η κατάθεση της εγκλήσεως. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης μετάνοιας και χάρης, δεν δεσμεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει δικαιοδοσία και στα δόκιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ένωσης.

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίσει εσωτερικό κανονισμό, που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών του, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

8. Το μέλος που διαγράφεται από τα Μητρώα μελών της Ένωσης, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία της και οφείλει να τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του που είχε  μέχρι τη διαγραφή του.

 

Άρθρο 10ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.  Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία που πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου.

1.1 Μητρώο μελών και συνδρομών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός βιβλιαρίου ( ασφαλιστικού ή συνδικαλιστικού) το Ταμείο ασφάλισης, η ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους και οι μηνιαίες συνδρομές του.

1.2  Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

1.3  Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.4 Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται, κατά σειρά χρονολογίας όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

1.5  Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.

2.  Η Ένωση τηρεί ακόμη και τα παρακάτω βιβλία, τα οποία αριθμούνται και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Ένωσης, πριν χρησιμοποιηθούν

2.1  Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.

2.2  Βιβλίο πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής.

2.3  Βιβλίο πρακτικών Πειθαρχικού Συμβουλίου

2.4  Κάθε άλλο βιβλίο που το Δ.Σ. θα θεωρήσει χρήσιμο.