Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ

1. Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το Σωματείο αυτό έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα αναφέρεται από εδώ και πέρα για συντομία «Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε».

2. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και γράφει την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσά τους, η καθιέρωση και η τήρηση  κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας στις σχέσεις τους και η προαγωγή της επαγγελματικής τους αποκατάστασης με τη συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον κλάδο.

2. Η πληροφόρηση των μελών του για την ύπαρξη προγραμμάτων που αφορούν την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτισή τους και η ενθάρρυνση συμμετοχής τους σ’ αυτά.

3. Η σύναψη συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων εργασίας, η περιφρούρηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και του δικαιώματος της έκφρασης γνώμης για το μέλλον του Τηλεοπτικού Σταθμού ή της Εταιρίας Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων που εργάζεται το κάθε μέλος.

4. Η προστασία της εργασίας των μελών του, ο έλεγχος των απολύσεων, και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των Νόμων.

5. Η προστασία, η προαγωγή η επιμέλεια, και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, η πρόνοια για την διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης και στέγασης τους και  η ένταξη όλου του κλάδου σε ενιαία κύρια και επικουρική ασφάλιση.

6. Η βοήθεια και η προστασία των μελών του όταν διώκονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, για την συνδικαλιστική τους δράση και την συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες.

7.  Η βοήθεια και η προστασία των μελών  και των οικογενειών τους σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας την διαχείριση του οποίου έχει το Δ.Σ.

8.   Η διασφάλιση και η αξιοποίηση της περιουσίας του για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των μελών του.

9. Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές για επαγγελματικά ζητήματα, για τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα των Μέσων Ενημέρωσης.

10.  Η μεγίστη συνεισφορά για καλύτερο έργο στον τηλεοπτικό τομέα, ο σεβασμός από τα μέλη του της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής και η προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανηλίκων, εξαρτημένων κλπ.

11.  Η παροχή νομικής προστασίας σ’ όλα τα μέλη του, η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στα προβλήματά τους και η κοινωνική και εργασιακή καταξίωσή τους.

12.  Βασική επιδίωξη του Σωματείου είναι η εξασφάλιση τακτικής εργασίας σ’ όλα τα μέλη του, η δημιουργία συλλογικών συμβάσεων κατά ειδικότητα και η διεκδίκηση του νόμιμου ποσοστού από το Αγγελιόσημο  που δικαιούται ο  κλάδος.

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι:

1. Η ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δράσης και ιδιαίτερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

2. Η οργάνωση και διενέργεια διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων.

3. Η έκδοση εφημερίδας, ενημερωτικών φυλλαδίων για θέματα που αφορούν τον κλάδο, δημοσιεύσεις άρθρων, εκπομπές, εκδόσεις κλπ.

4. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών κλπ, η συνεργασία με παράγοντες του οικονομικού, επιστημονικού και πολιτικού κόσμου, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και η βράβευση των μελών του για την προσφορά τους.

5. Η ίδρυση και η συμμετοχή σε ανωτέρου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο, κλπ) ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.. καθώς και η συμμετοχή σε ευρύτερες επαγγελματικές συνδικαλιστικές συγγενικές Οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

6. Η συμμετοχή στους γενικότερους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων όλης της χώρας για καλύτερους όρους διαβίωσης.

7.  Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που εξυπηρετεί το γόητρο και το συμφέρον του Σωματείου.

 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

1.1  Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών του, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

1.2   Η εφάπαξ εισφορά κατά την εγγραφή των μελών, που ορίζεται επίσης με απόφαση του Δ.Σ.

1.3  Οι προς αυτό έκτακτες δωρεές, κληρονομιές, και παντός είδους ειδικές εισφορές, εφ’ όσον όμως δεν επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.

1.4  Οι εισπράξεις από γιορτές, τελετές, λαχεία, χοροεσπερίδες, εράνους και ότι άλλο θεωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα φέρει έσοδα, χωρίς όμως να βλάπτονται τα συμφέροντά του.

1.5  Οι εισφορές από προγράμματα του Δημοσίου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων νομίμων πηγών.

1.6  Η έκτακτη εισφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

2.  Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή της καταβολής της μηνιαίας συνδρομής και των άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών που θα διαπιστώσει ότι  διέρχονται δύσκολη οικονομική περίοδο, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο.