Άρθρο 24ο

Η ένωση διαλύεται μόνον αν παραμείνουν σε αυτήν λιγότερα από δέκα πέντε (15) μέλη και μετά από σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των εναπομεινάντων μελών η οποία και αποφασίζει και για την διάθεση της περιούσιας της.

Άρθρο 25ο

1. Το καταστατικό αυτό είναι τροποποίηση του αποτελούμενου από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα προηγούμενου καταστατικού με αριθμό έγκρισης 8647/04 που ήταν τροποποίηση του αποτελούμενου από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα προηγούμενου καταστατικού με αριθμό έγκρισης 27410/17.11.98, το οποίο ήταν τροποποίηση του αποτελούμενου από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα προηγουμένου καταστατικού με αριθμό έγκρισης 28595/96 του καταχωρημένου στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Σωματείο με Α.Μ. 5908.