Αποζημίωση των υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης

 

Χρόνος υπηρεσίας Αποζημίωση Χρόνος υπηρεσίας Αποζημίωση
2 μηνών- 1 έτους 1 μηνός 17 ετών συμπληρ       13 μηνών
1 έτους συμπλ.-4 ετών     2 μηνών 18 ετών συμπληρ 14 μηνών
4 ετών συμπλ.-6 ετών 3 μηνών          19 ετών συμπληρ 15 μηνών       
6 ετών συμπλ.-6 ετών 4 μηνών 20 ετών συμπληρ 16 μηνών
8 ετών συμπλ.-6 ετών 5 μηνών 21 ετών συμπληρ 17 μηνών
10 ετών συμπληρωμ. 6 μηνών 22 ετών συμπληρ 18 μηνών
11 ετών συμπληρωμ. 7 μηνών 23 ετών συμπληρ 19 μηνών
12 ετών συμπληρωμ. 8 μηνών 24 ετών συμπληρ 20 μηνών
13 ετών συμπληρωμ. 9 μηνών 25 ετών συμπληρ 21 μηνών
14 ετών συμπληρωμ. 10 μηνών 26 ετών συμπληρ 22 μηνών
15 ετών συμπληρωμ. 11 μηνών 27 ετών συμπληρ 23 μηνών
16 ετών συμπληρωμ. 12 μηνών 28 ετών συμπληρ 24 μηνών

 

Πάντα προσθέτουμε στην αποζημίωση το 1/6 των μηνιαίων συνολικών αποδοχών