Ο εργοδότης κατά την εξόφληση (πληρωμή μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού) των αποδοχών είναι υποχρεωμένος, βάσει του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 1082/80, να χορηγεί στον εργαζόμενο εξοφλητική απόδειξη στην οποία να φαίνεται αναλυτικά το ποσό πληρωμής καθώς και η αιτία καταβολής του (π.χ βασικός μισθός, επίδομα προϋπηρεσίας, οικογενειακό επίδομα (γάμου, παιδιών),ανθυγιεινής εργασίας, προσαύξηση υπερωριακής – νυχτερινής – Κυριακής ή άλλης αργίας απασχόληση κ.λ.π). Επίσης πρέπει να φαίνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις που έγιναν επί των αποδοχών. Γραπτή δήλωση του μισθωτού ότι έλαβε συγκεκριμένο ποσό, χωρίς να υπάρχει ανάλυση του παραπάνω ποσού και αιτιολόγηση καταβολής του, δεν θεωρείται εξοφλητική απόδειξη.