Αποδοχές ενός μήνα, 25 εργασίμων ημερών κατά κύριο λόγο.

Τρόπος – Τόπος – Χρόνος καταβολής αποδοχών

Τρόπος:

Η καταβολή αποδοχών γίνεται πάντοτε σε χρήματα και το καταβαλλόμενο ποσό πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες αποδοχές (αποδοχές που προκύπτουν από την ΣΣΕ).

Τόπος:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΒΔ 24/7-21-8-1920 οι αποδοχές απαγορεύεται να καταβάλλονται σε άλλο τόπο πλην εκείνου που παρέχεται η εργασία.

Χρόνος:

Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών  γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Τα παραπάνω στοιχεία του τρόπου, τόπου και χρόνου καταβολής αποδοχών είναι απαραίτητο να περιέχονται στην Ατομική Σύμβαση Εργασίας η οποία καταρτίζεται με την έναρξη της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94).