Χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως 16 ετών άδεια σχολικής παρακολούθησης. Μπορούν να απουσιάσουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα έως τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών και είναι με αποδοχές.