Εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση, δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές 6 ημερών για κάθε έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. Αυξάνεται σε 8 ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 αν προστατεύει περισσότερα από δύο. Εξαρτώμενα θεωρούνται τα παιδιά έως 16 ετών και ο ή η σύζυγος, οι γονείς, τα άγαμα αδέλφια, που για λόγους οξείας ή βαριάς ασθένειας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια είναι άνευ αποδοχών.