Χρόνος Υπηρεσίας Εργάσιμες ημέρες άδειας    
1 χρόνος 20
2 χρόνια 21
3 χρόνια 22
10 υπηρ. ή 12 προυπηρεσίας     25