Αν ο εργοδότης δεν καταβάλλει την αποζημίωση η καταγγελία της σύμβασης είναι άκυρη. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται μέσα σε 6 μήνες από τότε, που του κοινοποιήθηκε η απόλυσή του να ζητήσει την πληρωμή της αποζημίωσης ή του συμπληρωματικού ποσού αν του καταβλήθηκε ελλιπής.