Ο εργοδότης που αυθαίρετα μεταβάλει τους όρους εργασίας του εργαζόμενου κατά τρόπο που να προκαλείται υλική ή ηθική ζημία σε αυτόν, θεωρείται ότι προκαλεί με την συμπεριφορά του ‘βλαπτική μεταβολή’ των όρων εργασίας του εργαζομένου.

Τα Δικαστήρια έχουν κρίνει ως βλαπτική μεταβολή; Την μετάθεση του εργαζόμενου σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της επιχείρησης, που δεν προβλέπεται από την σύμβαση εργασίας, την μετακίνηση σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών.

Την ανάθεση κατώτερων καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του εργαζομένου.

Τη μεταβολή του ωραρίου απασχόλησης πέραν του νομίμου.

Την μεταβολή του είδους της εργασίας.

Τη μείωση των ωρών εργασίας με αντίστοιχη μείωση μισθού.

Την συστηματική καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών κ.α.

Την τοποθέτηση νεότερου προϊσταμένου με μειωμένα προσόντα.

Την αλλαγή ασφάλισης στο ΙΚΑ.