ΠΡΟΣ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας

Φράγκων 14, 54002 Θεσσαλονίκη

2. Κεντρική Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε, Γραφείο Ειδικών Γραμματέων

Δραγατσανίου 8, 10110 Αθήνα

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Του συνδικαλιστικού σωματείου “Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 32 (Ε Κ Θ) και εκπροσωπείται νόμιμα.

KATA

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Σερραϊκά Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Πολιτισμού Α.Ε – ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ Άλφα TV” που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Αίνου 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 

Κύριοι

Είμαστε κατά την έννοια του άρθρου 1 και 2 α του ν.1264/1982 επαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση, λειτουργούσα υπό την μορφή σωματείου, που περιλαμβάνει στους κόλπους της, τους κατ’ αποκλειστικό επάγγελμα τεχνικούς τηλεόρασης, που εργάζονται στους διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η καθής η καταγγελία εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της και εκμεταλλεύεται έναν τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», στον οποίο απασχολούνται ως τεχνικοί τηλεόρασης πολλά από τα μέλη μας.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και παρά την υπομονή που επέδειξαν ως προς το ζήτημα αυτό οι εργαζόμενοι, η ανωτέρω εταιρία καθυστερεί να καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές. Ήδη δε σήμερα οφείλει στους εργαζόμενους τις δεδουλευμένες αποδοχές Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013, χωρίς να δεσμεύεται για τον χρόνο εξόφλησης αυτών.

Επειδή το ζήτημα αφορά το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην εν λόγω εταιρία και συνεπώς υφίσταται θέμα συλλογικού συμφέροντος των εργαζομένων, παρακαλούμε – σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 περ. α’ και στ’ του ν.3996/2011 – να προβείτε άμεσα σε έλεγχο των ανωτέρω εταιριών αναφορικά με την εμπρόθεσμη καταβολή των αποδοχών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που άπτεται της αρμοδιότητάς σας.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ